“Затверджено”
Загальними зборами
Харківської обласної молодіжної громадської організації
«Аніме клуб “Ранкове Небо”»
від “19” березня 2011 року

Статут
харківської обласної молодіжної громадської організації
«Аніме клуб “Ранкове Небо”»

м. Харків
2011 рік

 1. 1. Загальні положення
  1. 1.1. Харківська обласна молодіжна громадська організація «Аніме клуб «Ранкове Небо» (далі Організація) є місцевою громадською молодіжною організацією, яка на підставі спільних інтересів об’єднує молодь Харківської області для реалізації мети і завдань, передбачених цим статутом.
  2. 1.2. Організація не є юридичною особою.
  3. 1.3. Організація є добровільною та неприбутковою
  4. 1.4. Організації є місцевою і її діяльність поширюється на територію міста Харкова та Харківської області.
  5. 1.5. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями керівних органів Організації.
  6. 1.6. Організація діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, пріоритету самоврядування, законності та гласності.
  7. 1.7. Повна назва Організації українською мовою: Харківська обласна молодіжна громадська організація «Аніме клуб “Ранкове Небо”».
  8. 1.8. Скорочена назва Організації українською мовою: ХОМГО «Аніме клуб «Ранкове Небо».
  9. 1.9. Повна назва Організації російською мовою: Харьковская областная молодёжная общественная организация «Аниме клуб “Утреннее Небо”».
  10. 1.10. Скорочена назва Організації російською мовою: ХОМОО «Аниме клуб «Утреннее Небо».
  11. 1.11. Повна назва Організації англійською мовою: Kharkov regional youth public organization «Anime club “Asa no Sora”».
  12. 1.12. Місцезнаходження організації: 61009, Україна, м. Харків, вул. Валдайська, буд. 24, кв. 10.
  13. 1.13. Офіційним сайтом Організації є: http://anime.kharkov.ua.
  14. 1.14. Офіційне джерело обміну інформацією стосовно діяльності клубу є форум Організації: http://forum.anime.kharkov.ua.
 2. 2. Мета, завдання та форми діяльності організації
  1. 2.1. Головною метою Організації є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів членів Організації та її прихильників.
  2. 2.2. Організація ставить перед собою наступні завдання:
   • об'єднання аматорів аніме, манги й іншої сучасної японської масової культури;
   • надання молоді Харківської області розширеної уяви про сучасне анімаційне й образотворче мистецтво Японії (аніме та мангу) та її культуру.
  3. 2.3. Для виконання статутних завдань Організація у порядку, встановленому чинним законодавством:
   • пропагує свій світогляд, використовуючи для цього всі законні шляхи і засоби, засновує засоби масової інформації;
   • займається культурологічною діяльністю, організує наукові та культурно-масові заходи;
   • проводить масові заходи з питань статутної діяльності (збори, мітинги, демонстрації, фестивалі тощо);
   • проводить іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.
 3. 3. Правовий статус організації та її структурних осередків
  1. 3.1. Організація не є юридичною особою. Становище юридичної особи організація може набувати з моменту її державної реєстрації, має право на власні бланки та власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації та реєструються у встановленому законом порядку.
  2. 3.2. Організація має виключне право на використання своєї назви та символіки. Використання назви Організації та її символіки фізичними та юридичними особами, які не належать до Організації, для цілей, не пов’язаних з діяльністю Організації, забороняється.
  3. 3.3. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, члени не відповідають за зобов'язаннями Організації.
  4. 3.4. Організація для популяризації та розширення своєї діяльності має право створювати структурні осередки, які не набувають прав юридичних осіб, філій чи представництв. Осередок організації може бути створений, якщо до його складу входить не менше трьох осіб.
  5. 3.5. Створення структурного осередку може відбуватися шляхом прийняття рішення Організації про його створення чи шляхом визнання вже створеного осередку. Рішення про створення осередку за ініціативою Організації приймається Правлінням Організації простою більшістю голосів.
  6. 3.6. Прихильники діяльності організації мають право самостійно створювати осередки у складі, визначеному п. 3.4. Статуту. У випадку тотожності цілей осередку та визнання статуту та програмних цілей Організації, самостійно створений осередок може визнаватися осередком організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше половини статутного складу Правління організації.
  7. 3.7. Виходячи із своїх інтересів, Організація співпрацює і взаємодіє з політичними партіями, громадськими організаціями, господарськими товариствами, підприємствами, об'єднаннями, профспілковими організаціями, органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, а також з міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності та невтручання у внутрішні справи один одного.
 4. 4. Умови і порядок прийняття в організацію та вибуття з неї
  1. 4.1. Членами Організації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України віком від 14 до 35 років, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, визнають Статут, завдання та напрями діяльності Організації.
   Особи старшого віку можуть бути членами організації, але їх кількість у цих організаціях не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів; у складі виборних органів кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.
  2. 4.2. Членство в організацій здійснюється на добровільних засадах у двох формах:
   • асоційована особа;
   • член клубу.
   Засновники Організації не мають перед членами жодних пільг/переваг.
  3. 4.3. Асоційована особа — будь-яка фізична особа яка відповідає вимогам пункту 4.1. та має намір отримати повні права члена клубу.
   Статус асоційованого членства фізична особа отримує після надання заяви до правління Організації про отримання такого статусу на Офіційному форумі Організації у розділі «Вступ до Клубу».
  4. 4.4. Член клубу (далі член Організації) — будь-яка фізична особа яка має повні права у життєдіяльності організації та відповідає вимогам викладеним у пункті 4.1 цього Статуту.
   Статус член Організації фізична особа отримує після спливу 2 місячного строку асоційованого членства та у разі відсутності заперечень з боку керівництва.
  5. 4.5. Членство в Організації припиняється:
   1. 4.5.1. за власною ініціативою шляхом добровільного виходу з Організації на підставі поданої таким членом письмової заяви;
   2. 4.5.2. у випадку примусового виключення за рішенням Президента Організації, якщо дії такого члена суперечать Статуту Організації;
   3. 4.5.3. за рішенням 50% членів клубу на загальних зборах;
   4. 4.5.4. у випадку ліквідації (розпуску) Організації.
  6. 4.6. Члени Організації вправі вийти з Організації подавши відповідну заяву в персональній темі в розділі Картотека клубовцев на Офіційному форумі Організації.
  7. 4.7. Член Організації може бути примусово виключений з неї Президентом Організації у таких випадках:
   1. 4.7.1. За порушення Статуту Організації.
   2. 4.7.2. За дискредитацію Організації.
   3. 4.7.3. За дії, або бездіяльність, що завдають шкоди організації.
   4. 4.7.4. За невиконання зобов’язань, які покладені на членів (учасників) Організації цим Статутом та внутрішніми регламентними документами виданими відповідно до нього або необґрунтованого ухилення від виконання рішень Загальних зборів, Правління та (чи) Президента Організації.
  8. 4.8. За поданням Правління, якщо за таке рішення проголосувало 2/3 від кількості членів Правління, Президент приймає рішення про примусове виключення члена Організації.
  9. 4.9. На засідання Правління, в якому вирішуватиметься питання про примусове виключення члена Організації, запрошують цього члена Організації чи його уповноваженого представника , який має право давати пояснення. Їх неявка на засідання Правління не є перешкодою для прийняття рішення з питання виключення цього члена з Організації.
  10. 4.10. Правління Організації особисто повідомляє члена Організації про його виключення з членів клубу або у відмові надання статусу члена клубу.
  11. 4.11. Порядок прийому в члени (учасники) Організації, реєстрації (фіксування) членства та вибуття з Організації може встановлюватись внутрішнім регламентним документом, який приймається Правлінням Організації і затверджується Президентом.
 5. 5. Членство в організації. права та обов’язки членів.
  1. 5.1. Членство в Організації є добровільним, індивідуальним та фіксованим.
  2. 5.2. За рішенням Правління Організації особа, яка зробила значний внесок у створення, розвиток та діяльність Організації, може обиратися Почесним членом Організації. Почесний член Організації може брати участь у роботі керівних органів Організації з правом дорадчого голосу.
  3. 5.3. Членство в об'єднаннях громадян та політичних партіях, які створені та діють згідно чинного законодавства України, не є перешкодою для членства в Організації, якщо воно не суперечить програмним документам та Статуту Організації. Членство в Організації несумісне з пропагандою насильства, тоталітаризму, національної або соціальної ворожнечі, ущемлення невід'ємних прав людини, законних і охоронюваних прав та інтересів.
  4. 5.4. Асоційований член має право:
   • брати участь у публічних заходах Організації;
   • звертатися до керівних органів організації з пропозиціями та зауваженнями, консультаціями та допомогою;
   • брати участь у роботі будь-якого органу Організації при розгляді питання про свою діяльність в Організації або під час розгляду своїх пропозицій, заяв тощо;
   • виходити з Організації шляхом подання заяви.
  5. 5.5. Кожний член Організації має право:
   • виступати від власного імені як член Організації;
   • брати участь у публічних заходах Організації;
   • звертатися до керівних органів організації з пропозиціями та зауваженнями, консультаціями та допомогою;
   • брати участь у роботі будь-якого органу Організації при розгляді питання про свою діяльність в Організації або під час розгляду своїх пропозицій, заяв тощо;
   • виходити з Організації шляхом подання заяви;
   • отримати пластикову картку члена клубу (посвідчення) єдиного зразка;
   • отримувати будь-яку інформацію про заходи, діяльність Організації;
   • брати участь у будь-якому виді статутної діяльності Організації;
   • відстоювати права та інтереси Організації;
   • обирати та претендувати на обрання до будь-якого керівного органу Організації.
  6. 5.6. Член Організації зобов'язаний:
   • сприяти своєю діяльністю виконанню статутних завдань Організації, допомагати в досягненні її мети;
   • дотримуватись принципів i цілей, викладених у програмних та статутних документах Організації, сприяти підвищенню її авторитету;
   • виконувати взяті на себе обов'язки i доручення;
   • виконувати рішення керівних органів Організації;
   • поважати інших членів Організації, а також допомагати їм у виконанні завдань;
   • не чинити дій, які завдають шкоди Організації.
 6. 6. Структура та керівні органи організації їх обрання
  1. 6.1. Органами управління Організацією є:
   1. 6.1.1. Загальні збори як вищий керівний орган Організації;
   2. 6.1.2. Президент Організації — керівник організаційно-виконавчого органу;
   3. 6.1.3. Правління Організації — постійно-діючий організаційно-виконавчий орган Організації;
  2. 6.2. Загальні збори як вищий керівний орган Організації скликаються Президентом Організації чи за рішенням Правління Організації не рідше 1 разу на рік.
   Про проведення Загальних зборів члени Організації повідомляються через Офіційний сайт та/або форум Організації із зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного не менше як за 15 діб до дати їх проведення. З питань, не внесених до порядку денного, рішення може прийматися лише за згодою 2/3 членів, присутніх на зборах.
   1. 6.2.1. Право участі у Загальних зборах (право обирати та бути обраним) мають право члени організації, прийняті і зареєстровані до її складу у встановленому цим Статутом порядку. Член Організації вправі передати свої повноваження на зборах іншому члену Організації або його представнику, що має бути оформлено документально.
   2. 6.2.2. Позачергові Загальні збори (далі — Позачергові збори) скликаються Головою Організації у таких випадках:
    • на вимогу (у письмовій формі) не менше 51% членів Організації;
    • у будь-яких інших випадках за ініціативою Голови Організації, якщо цього вимагають інтереси Організації.
    Правління визначає час та місце проведення Загальних зборів Організації, повідомляє учасників та регламентує представництво членів, готує необхідну документацію для проведення Загальних зборів на протязі 15 діб.
   3. 6.2.3. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні 80 відсотків (чи представники членів) від загальної кількості усіх зареєстрованих членів Організації. Представники членів Організації діють на підставі належним чином оформлених і завірених довіреностей.
   4. 6.2.4. Члени Організації, чи їх представники, які прибули на Загальні збори і беруть у них участь мають зареєструватися. Обраний з членів Правління проводить реєстрацію усіх членів Організації, що прибули на Загальні збори та організовує ведення протоколу зборів. Список присутніх і зареєстрованих членів на Загальних зборах підписується членами Правління.
   5. 6.2.5. Загальний принцип голосування: один член — один голос.
    При обранні членів Правління член клубу має три голоси які він надає кожному кандидату на посаду члена Правління, при цьому обраному кандидату він має право надати лише один голос. Членами Правління стають кандидати, за обрання яких проголосувало більшість членів Організації та які отримали більшість голосів порівняно з іншими кандидатами на посаду члена Правління.
    Голосування на Загальних зборах може бути лише анонімним.
   6. 6.2.6. Загальні збори із свого числа тимчасово обирають голову та секретаря Загальних зборів. Повноваження голови і секретаря Загальних зборів визначаються цим Статутом.
   7. 6.2.7. Члени Організації до початку Загальних зборів ознайомлюються з документами, які будуть розглядатись порядком денним.
   8. 6.2.8. Рішення Загальних зборів, з урахуванням пункту 6.2.5 цього Статуту, приймаються простою більшістю голосів (більше половини) присутніх та зареєстрованих на Загальних зборах членів (в тому числі через представників), якщо інше не передбачено цим Статутом. Рішення щодо програмних документів та Статуту Організації, доповнень та змін до них (а також в інших випадках, окремо зазначених у Статуті) приймаються кваліфікованою більшістю в дві третини голосів присутніх на Загальних зборах членів клубу.
   9. 6.2.9. Протокол Загальних зборів підписується головою Загальних зборів та секретарем, який його веде.
    Протоколи Загальних зборів та журнал їх реєстрації зберігається у Голови Організації.
   10. 6.2.10. Допускається оформлення Загальних зборів шляхом форумного опитування.
    Форумне опитування проводиться у відповідності з загальними вимогами Загальних зборів.
    У разі здійснення Загальних зборів шляхом форумного опитування дорученій особі надається право оформити тему в клубному розділі з переліком питань, які виносяться на Загальні збори.
    Питання, які виносяться на голосування, повинні бути зрозумілими та мати тільки два варіанта для відповіді.
    Строк голосування при оформленні Загальних зборів шляхом форумного опитування не повинно перевищувати трьох діб.
    По закінченню форумного опитування доручена особа або член Правління оформлює прийняте рішення.
    У разі необхідності перенесення прийнятого рішення на паперовий носій Президент клубу або член Правління оформлює зазначене рішення як Протокол Загальних зборів. При цьому у якості секретаря виступає доручена особа, у якості головуючого виступає Президент Організації.
  3. 6.3. До виняткової компетенції Загальних зборів належить:
   1. 6.3.1. Обрання Президента Організації та Правління (кількістю у трьох чоловік) терміном на три роки;
   2. 6.3.2. Прийняття Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього (рішення приймаються кількістю не менше 2/3 голосів);
   3. 6.3.3. Затвердження звіту Правління;
   4. 6.3.4. Прийняття рішення про дострокове звільнення Президента (рішення приймаються кількістю не менше 2/3 голосів).
   5. 6.3.5. У випадку звільнення Президента у порядку, зазначеному п. 6.3.3. Статуту Правління організації зобов’язане скликати позачергові Загальні збори для обрання нового Президента у порядку, визначеному п. 6.3.1. Статуту;
   6. 6.3.6. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації (рішення приймаються кількістю не менше 2/3 голосів).
  4. 6.4 Правління Організації є керівним органом Організації, яке обирається Загальними зборами. Склад правління формується у кількості 3 осіб, які мають право участі у Загальних зборах.
   1. 6.4.1. Правління є постійно діючим, організаційно-виконавчим органом Організації.
   2. 6.4.2. До повноважень Правління належать:
    • організація роботи по реалізації рішень Загальних зборів;
    • звітування про свою діяльність перед Загальними зборами та Президентом;
    • застосовує заходи заохочення та впливу до членів Організації;
    • визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Організації;
    • планування організації та проведення усіх заходів, які проводяться від імені Організації;
    • доручення членам Організації виконання конкретних завдань;
    • прийняття до Організації членів Організації;
    • затвердження, скасування чи реорганізація робочих органів Організації;
    • затвердження керівників робочих органів Організації;
    • затвердження зразків символіки Організації;
    • контролює питання членського обліку, розглядає скарги та апеляції щодо членства;
    • затверджує план діяльності, положення, правила, регламенти та інші внутрішніх документи Організації;
    • веде внутрішню документацію Організації, відповідає за її зберігання та видачу необхідних копій та витягів;
    • вирішення інших питань діяльності Організації, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
   3. 6.4.3. Засідання Правління збирається у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Правління може скликатися також на вимогу одного з членів Правління або Президентом. Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість з членів Правління.
   4. 6.4.4. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх (за виключенням тих, які визначені окремо).
   5. 6.4.5. Рішення Правління оформляється протоколом, який підписується Головою Організації та членом Правління який вів цей протокол.
   Рішення Правління може бути оформлено шляхом оформлення нової теми у відповідному розділі форуму Організації.
  5. 6.5. Президент:
   • здійснює оперативне керівництво Організацією, організовує контроль за діяльністю Правління Організації;
   • приймає рішення про співробітництво з іншими організаціями та суб’єктами;
   • має право бути присутнім на засіданнях Правління з правом голосу. У разі однакової кількості голосів, Президент має вирішальний голос;
   • назначає на посади заступників Президента;
   • за активність у клубній діяльності надавати статус члена клуба без обмежень встановлених у п. 4.4. Статуту;
   • пропонує на затвердження Загальними зборами кандидатур на посади членів Правління;
   • підписує всі юридично значимі документи, що стосуються діяльності Організації;
   • представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та засобами масової інформації тощо.
   • має право вирішувати усі оперативні питання діяльності Організації, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів, Правління Організації і не передані йому належним чином, а також питань, що відносяться цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів, Правління Організації і не можуть бути передані йому. Рішенням Загальних зборів чи Правління Організації, в окремих випадках, на Голову Організації може бути покладено виконання окремих функцій, що входять до виключної компетенції Правління Організації.
  6. 6.6. Заступники Президента здійснюють управління спеціалізованими напрямами діяльності Організації відповідно до визначених Президентом функціональних обов'язків.
  7. 6.7. Керівні органи Організації можуть створювати інші робочі органи (комітети, департаменти, робочі групи, тощо), для реалізації положень цього Статуту та поточних завдань.
  8. 6.8. Виключне право тлумачення Статуту мають Загальні збори Організації.
  9. 6.9. Якщо член Організації, який є членом Правління, систематично не виконує або неналежно виконує свої обов’язки чи (та) своїми діями перешкоджає досягненню цілей Організації, то він може бути:
   • примусово виключений зі складу відповідного статутного органу Організації за поданням Президенту Організації на підставі рішення Правління Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 2/3 від кількості членів усіх присутніх при голосуванні членів Правління. При цьому цей член Організації участі у голосуванні не приймає.
   • на підставі наказу Президента Організації у випадках передбачених п. 4.7.1. — 4.7.4. Статуту.
 7. 7. Припинення діяльності організації
  1. 7.1. Організація може припинити свою діяльність у випадку реорганізації або ліквідації.
  2. 7.2. Припинення діяльності Організації проводиться:
   • за рішенням суду;
   • за рішенням Загальних зборів, за яке проголосувало більше двох третин членів клубу.
  3. 7.3. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням суду або Загальних зборів Організації.
  4. 7.4. У випадку припинення діяльності Організації незалежно від її підстав, не допускається розподіл майна та майнових прав, набутих у результаті діяльності між її членами.
  5. 7.5. У випадку ліквідації Організації після всіх необхідних розрахунків, майно та кошти що залишилися, передаються для здійснення благодійної діяльності.
 8. 8. Прикінцеві положення
  1. 8.1. Статут Організації, зміни та доповнення до нього приймаються Загальними зборами Організації. Рішення приймається більшістю в дві третини голосів делегатів, що прибули на Загальні збори і чиї повноваження були ним визнані.
  2. 8.2. Статут Організації, зміни та доповнення до нього подаються для реєстрації відповідно до чинного законодавства України.